บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งบริษัทของเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีส่วนร่วมในการดูแลธุรกิจของท่าน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างสะดวก และราบรื่นด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านในแต่ละภาคธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรม

2E: was first established in 2011, we were start our first business unit in water treatment specialist. Mainly to provide a water management services in any business such as Industrial, hospitality, hospital and healthcare etc…  Design and apply an appropriate our in house green technology (Ozonizer{LOGO WEALPRO®}, Bio degradable chemical treatment{Micro bright®}, Merus Ring {Merus®}  into the specific water quality require of each cases.

2E group also expanded our business unit to become “One stop shop service” by imported equipment and produce chemical solution 100% in house, to ensure all technologies and products we use will deliver the highly effective result to our customer.

One thought on “บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *