Slider

บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

                   ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งบริษัทของเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีส่วนร่วมในการดูแลธุรกิจของท่าน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างสะดวก และราบรื่นด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านในแต่ละภาคธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรม

 • เกิดจาก     
  กลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานตั้งแต่ปี 2550 โดยตระหนักถึงปัญหาพลังงานที่สูญเสีย และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทางกลุ่มได้ทำการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นภาระกับระบบนิเวศน์ ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะในหลายผลิตภัณฑ์ และได้ทำการผลิตเพื่อ จำหน่ายในเวลาต่อมา จากนั้นจึงได้ทำการพัฒนาเป็น บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ในปี 2554 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุม ระบบบำบัดมลพิษ ประเภทที่ปรึกษา ทั้งระบบมลพิษน้ำ และระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ 103-61-185
 • วิสัยทัศน์
  – มุ่งมั่น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างดีก่อนนำออกจำหน่าย
  – ร่วมพัฒนา และวิจัยงานด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อนำมาซึ่งการเพิ่มพูนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  – แนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
  – ควบคุม จัดระเบียบ และมลภาวะที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ในขบวนการผลิต
  – ซื่อสัตย์ในคุณภาพ ราคา และบริการ